🕯️️ הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת אהוד יהודה בן ליאורה לוסי ז"ל 🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת יוסף בן פנינה ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת ליאורה לוסי בת דיאמנטינה ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת אברהם בן פנינה ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת מזל בת ויקטוריה ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת רינה בת ויקטוריה ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת יוכבד בת ויקטוריה ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת ברוך בן מסעודה ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת רבקה בת אסתר ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת יחזקאל בן רחל ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת ויקטוריה בת טופחה ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת יהודה בן מרים ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת פנינה בת אסתר ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת ציון בן שרה ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת יעקב בן רוז ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת מזל בת ויקטוריה ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת רינה בת ויקטוריה ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת יוכבד בת ויקטוריה ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת שמעון בן מיסה ז"ל🕯️️
אור הגנוז ברסלב
מפיצי האור של רבי נחמן מברסלב
אור הגנוז ברסלב
מפיצי האור של רבי נחמן מברסלב
אור הגנוז ברסלב
מפיצי האור של רבי נחמן מברסלב
אור הגנוז ברסלב
מפיצי האור של רבי נחמן מברסלב

מאמרים בליקוטי הלכות

אורח חיים ג

מלחמה להשם בעמלק

אורח חיים ג – הלכות שבת ה – סעיף ט-י כי עיקר מלחמת עמלק שבכל דור, הוא כנגד שם השם שהוא שם הצדיק האמת כי

קרא עוד »
אורח חיים ג

ויזנב בך כל הנחשלים

אורח חיים ג – הלכות שבת ה – סעיף ט ויש כמה צדיקים ששברו התאוות אבל עדיין נשאר מהם שמץ מניהו ואין להם כח להחזיר

קרא עוד »
אורח חיים ג

מי שאוחז כלי המלחמה בידו

אורח חיים ג – הלכות שבת ז – סעיף כד כתוב בזוהר הקדוש “מאן נצח מאן דאחיד מאנא קרבא בידוהי” כלומר, מי המנצח מי שאוחז

קרא עוד »
אורח חיים ג

אמונת חכמים

אורח חיים ג – הלכות שבת ו – סעיף ג כי העיקר הוא אמונת חכמים וצריך כל אדם לחוס על עצמו ולחשוב תמיד בכל יום

קרא עוד »
אורח חיים ג

צא מן התיבה

ליקוטי הלכות ג – הלכות שבת ז – סעיף סט כשהאדם רוצה לילך בדרכי התשובה צריך להיות לו שני בקיאות הינו בקי ברצוא ובקי בשוב

קרא עוד »
אורח חיים ג

לך לך

אורח חיים ג – הלכות שבת ז – סעיף עה וזה בחינת ויאמר השם אל אברהם “לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר

קרא עוד »
אורח חיים ג

תאמין שיכולים לתקן

אורח חיים ג – הלכות עירובי תחומין – הלכה ה – סעיף לה כי כל המצוות נקראים עצום בחינת תרי”ג עיטין דאורייתא, הינו שהם עצות

קרא עוד »
אורח חיים ג

אזמרה לאלוקי בעודי

אורח חיים ג – הלכות ע”ת ו – סעיף ג-ד כשהאדם רואה שהוא רחוק מאוד מאוד מהשם יתברך ומעשיו מכוערים מאוד. אף על פי כן

קרא עוד »
אורח חיים ג

תפילה שהיא למעלה מתורה

אורח חיים ג – הלכות ר”ח הלכה ה – סעיף ג-ד יש שני בחינות של תפילה, יש תפילה שהיא למטה מהתורה והיא טפילה אליה ויש

קרא עוד »
אורח חיים ג

כי זה כל האדם

אורח חיים ג – הלכות ר”ח – הלכה ה – סעיף לג-לד כי עיקר התכלית הוא תורה ותפילה שבשביל זה נברא כל האדם. וזה בחינת

קרא עוד »
אורח חיים ג

לעשו”ת מהתורה תפילה

אורח חיים ג – הלכות ראש חודש הלכה ה – סעיף לו כי תפילה היא בחינת אמונה כמו שאמר רבנו ז”ל בכמה מקומות. וע”י אמונה

קרא עוד »
אורח חיים ג

ויהי אור הלבנה כאור החמה

אורח חיים ג – הלכות ר”ח – הלכה ו – סעיף ב-ג כי עיקר שלמות האמונה שיהיה חזק באמונתו במה שאין השכל מבין ויהיה חזק

קרא עוד »
אורח חיים ג

תיקון המשפט

אורח חיים ג – הלכות ר”ח – הלכה ו – סעיף יא כי עיקר תיקון המשפט בכל אדם הוא להזהר מאוד מאוד שלא להרהר אחר

קרא עוד »
אורח חיים ג

יראה לטובה

אורח חיים ג – הלכות פסח – הלכה ט – סעיף טז וכלל הדבר כי האדם צריך להזהר מאוד להמשיך על עצמו יראת השם. ועיקר

קרא עוד »
אורח חיים ג

זה מעשה שלו וזה מעשה שלי

אורח חיים ג – הלכות פסח – הלכה ט – סעיף כב וכתב רבינו ז”ל על הפסוק “אחד היה אברהם” שעיקר התקרבות אברהם אבינו ע”ה

קרא עוד »
אורח חיים ג

שכר מצוה מצוה

אורח חיים ג – הלכות ספירה – הלכה ב – סעיף א כי חייב כל אדם לומר “בשבילי נברא העולם”. ועל כן צריך לראות ולעיין

קרא עוד »
אורח חיים ג

“שומר חינם ושומר שכר”

אורח חיים ג – הלכות ספירת העומר – הלכה ב – סעיף ו נבאר העניין של דין שומר חינם ושומר שכר. ששומר שכר חייב בגניבה

קרא עוד »
אורח חיים ג

הרחמנות האמיתית

אורח חיים ג – הלכות חוה”מ – הלכה ד – סעיף א-ז כי עיקר הרחמנות דס”א הוא להמשיך על האדם טרחות וטרדות העולם הזה להתייגע

קרא עוד »
אורח חיים ג

קברי צדיקים

אורח חיים ג – הלכות חול המועד – הלכה ד – סעיף יד וזה בחינת גודל מעלת ההליכה על קברי הצדיקים הקדושים להתפלל שם. כי

קרא עוד »
אורח חיים ג

עצות טובות

אורח חיים ג – הלכות תענית – הלכה ד – סעיף יד וזה מעלת האדם על כל המלאכים, מחמת שהאדם הוא בעולם השפל הזה ובמקומות

קרא עוד »
אורח חיים ג

קיבוץ הנדחים

אורח חיים ג – הלכות ראש השנה – הלכה ד – סעיף ב השופר מקבץ כל הנידחים והנאבדים כמו שנאמר “והיה ביום ההוא יתקע בשופר

קרא עוד »
אורח חיים ג

גבול הקדושה

אורח חיים ג – הלכות ראש השנה – הלכה ד – סעיף ז כי באמת עיקר הקדושה היא בתוך הבית של האדם. כי ידוע שבחוץ

קרא עוד »
אורח חיים ג

אי”ה מקום כבודו

אורח חיים ג – הלכות ראש השנה – הלכה ו – סעיף א כי זה יכול כל אדם להבין שלרוב בני האדם שאינם גבורי כח

קרא עוד »
אורח חיים ג

פשיטות ותמימות

אורח חיים ג – הלכות יום כיפור – הלכה ב – סעיף ג ומבואר בדברי רבנו שצריכין להשליך כל מיני חכמות, לא מבעיה חכמות של

קרא עוד »
אורח חיים ג

אור הגנוז

אורח חיים ג – הלכות סוכה – הלכה ג – סעיף ו כי זה עיקר תיקון הקדושה לעשו”ת צמצום אל ריבוי האור. כי ריבוי השמן

קרא עוד »
אורח חיים ג

עצה שלימה

אורח חיים ג – הלכות סוכה – הלכה ז – סעיף ב עיקר תיקון התשובה הוא ע”י תיקון שלימות העיצה כי עיקר מה שרחוקין מהשם

קרא עוד »
אורח חיים ג

תורה ותשובה

אורח חיים ג – הלכות סוכה – הלכה ז – סעיף ד כי יש תורה שבכתב ותורה שבעל-פה והם נמשכין מבחינת נגלה ונסתר שבתורה. כי

קרא עוד »
אורח חיים ג

צהר תעשה לתיבה

אורח חיים ג – הלכות חנוכה – הלכה ו כשהאדם עומד להתפלל ובאין עליו מחשבות ובלבולים ונשאר בחושך ואין יכול להתפלל ואין לו שום עיצה

קרא עוד »
אורח חיים ג

שמח בחלקו

אורח חיים ג – הלכות פורים – הלכה ו – סעיף יא כי עיקר תיקון העשירות הוא עניות, דהיינו מי שאינו מתגאה בדעתו ומחזיק עצמו

קרא עוד »

היכלי התמורות

  אורח חיים ב- הלכות הודאה ו – סעיף י-יב כי הס”א והקליפות שהם כוחות היצר הרע וחיילותיו נקראים היכלי התמורות שכל כוחם הרע הוא

קרא עוד »

הבקשה והחיפוש

  אורח חיים ב- הלכות ברכת הריח ד – סעיף מב כי עיקר עיכוב הגאולה ועיקר הגלות מארץ ישראל נמשך מחמת הפגם שפגמו בכבוד הצדיקים

קרא עוד »

מניעת המוח

  אורח חיים ב- הלכות ברכת הריח ה – סעיף ב באמת עיקר כל המניעות הם מניעות המוח. כי עיקר המניעה שיש לאדם הוא מחמת

קרא עוד »

להעלות ניצוצות

  אורח חיים ב- הלכות ברכת הריח ד – סעיף מד וזה הוא בחינת כל הירידות והנפילות העוברים על כל אחד מישראל לפי בחינתו ומדריגתו

קרא עוד »

מחדש מעשה בראשית

אורח חיים ב – הלכות ברכת הריח – סעיף לב-לג כידוע זכו ישראל בשעת מתן תורה לרוח הקודש ועל ידי זה נתברר המדמה שלהם, ועל

קרא עוד »

רועה עמו וצאן מרעיתו

  אורח חיים ב- הלכות ברכת הריח ד – סעיף לז מבקשת כנסת ישראל מהקב”ה “הגידה לי את שאהבה נפשי איכה תרעה איכה תרביץ בצהריים

קרא עוד »

התקרבות לצדיק

  אורח חיים – הלכות ברכת הריח ד – סעיף יט צריך לראות להשתדל מאוד להתקרב לצדיק אמיתי, כדי לזכות לברור המדמה וע”י זה יזכה

קרא עוד »

כח המדמה

  אורח חיים ב- הלכות ברכת הריח ד – סעיף יד דע כי כח המדמה הוא בחינת הממוצע בין הגשמיות לרוחניות, בין גוף לנפש. כי

קרא עוד »

חידוש העולם

  אורח חיים – הלכות ברכת הריח ד – סעיף ט עיקר אמונת חידוש העולם הוא בחינת מים, כי המים קדמו לעולם כמו שכתוב ורוח

קרא עוד »

כח החכמה

הלכות ברכת הריח –  הלכה ד – סעיף א באמת בכל אחד מישראל יש נשמה יקרה שיש לה כח גדול לעמוד כנגד היצר הרע וחיילותיו

קרא עוד »

מוחין קדושים

  אורח חיים ב –  הלכות ברכת הפרות –  הלכה ד – סעיף יב לפעמים נתעורר האדם אל הקדושה ומתלהב ליבו מאוד להשם יתברך בהשתוקקות

קרא עוד »

מעלת הרצון

  אורח חיים ב –  הלכות ברכת המזון ד – סעיף כ והעניין כי עיקר קדושת איש הישראלי ועיקר עבודתו היא רק הרצון והכיסופין דקדושה,

קרא עוד »

תאוות הממון

  אורח חיים –  הלכות ברכת המזון הלכה ד – סעיף יז וזה בחינת חלום פרעה שחלם על שבע פרות טובות ושבע פרות רעות שהם

קרא עוד »

עיקר הניצחון

  אורח חיים ב –  הלכות בציעת הפת – הלכה ה – סעיף כב אמרו רבותינו ז”ל: לעולם ירגיז האדם יצר הטוב על יצר הרע,

קרא עוד »

תהליך הבירור

  אורח חיים –  הלכות בציעת הפת – הלכה ה – סעיף ה וזה צריך כל אדם לידע כשרוצה להתקרב להשם יתברך ורואה שהמניעות והמסכים

קרא עוד »

אחדות מפעולות משתנות

  אורח חיים ב –  הלכות סעודה א – בציעת הפת – ב והכלל שהודאה הוא בחינת עולם הבא, כי זה עיקר העולם הבא להודות

קרא עוד »

עיקר הלימוד

  אורח חיים ב –  הלכות נטילת ידיים – הלכה ו –  סעיף פח וזה ידוע שאין מזמנין על הפירות רק על הלחם שרק הוא

קרא עוד »

הלומד מכל אדם

  הלכות נטילת ידיים – הלכה ו –  אורח חיים ב – סעיף בן זומא אומר בפרקי אבות “איזהו החכם הלומד מכל אדם שנאמר מכל

קרא עוד »

מטה הבחירה

  אורח חיים – הלכות נטילת ידיים – הלכה ו – סעיף מג בתחילת ההיתגלות של השם יתברך למשה בסנה אמר לו השם יתברך שישליך

קרא עוד »

ים החכמה

  אורח חיים – הלכות נטילת ידיים – הלכה ו – סעיף לט אל תוך הים אי אפשר להכנס מחמת ריבוי המים. כמו כן הוא

קרא עוד »

הדעת הקדוש

  אורח חיים – הלכות נטילת ידיים – הלכה ו עיקר התכלית והרחמנות שיש על ישראל הוא להאיר בהם את הדעת הקדוש בכול אחד ואחד

קרא עוד »

מים מטהרין

  אורח חיים – הלכות נטילת ידיים – סעיף ג-ד מים מטהרין מכל הטומאות. ואי אפשר ליכנוס לשום קדושה בלי מים כגון הכהנים בעבודתם, וכן

קרא עוד »

שמחת עולם על ראשם

אורח חיים א – הלכות נפילת אפיים הלכה ד –  סעיף ט אי אפשר לידע מאלוקותו יתברך כי אם ע”י מעשים טובים, הינו ע”י עשיית

קרא עוד »

מילי דשטותא

אורח חיים א – הלכות נפילת אפיים הלכה ד –  סעיף ה-ו כי עיקר גלות ישראל שהיא גלות השכינה הוא מה שהעצבות שהם הס”א והקליפות

קרא עוד »

אור האהבה הקדושה

אורח חיים א – הלכות נשיאת כפיים ה –  סעיף א-ד הנקודה הטובה היא בחינת החלק אלוק ממעל שיש בכל אחד מישראל ושם אצל הנקודה

קרא עוד »

קחו עימכם דברים

אורח חיים א – הלכות קריאת שמע הלכה ה –  סעיף יח-יט כידוע הכל חפצים ליראה ואהבה את שמו יתברך, אך קשה להם להתעורר וכולם

קרא עוד »

דרך כל העולמות

אורח חיים א – הלכות קריאת שמע הלכה ד –  סעיף יג וזה בחינת מה שצריכים לראות ולהשתדל להתקרב לצדיק הגדול ביותר מאוד וכל מה

קרא עוד »

כי מרחמם ינהיגם

אורח חיים א – הלכות קריאת שמע הלכה ג –  סעיף א מובא במאמר הקדוש של רבנו ז”ל ויהי מקץ, כי מרחמם ינהיגם, שעיקר הרחמנות

קרא עוד »

בהעלותך את הנרות

אורח חיים א – הלכות ברכת השחר הלכה ה –  סעיף מד-מו “בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות” כי הנשמה קרויה

קרא עוד »

ובא השמש וטהר

אורח חיים א – הלכות ברכת השחר הלכה ה –  סעיף מא-מב כי צריך האדם לקשר כל מחשבותיו מוחו ליבו ודעתו לרצון האמיתי דקדושה ויהא

קרא עוד »

בן המלך ובן השפחה

  אורח חיים א – הלכות ברכת השחר הלכה ג –  סעיף יח-כ השם יתברך ברא את האדם כדי שיבטל ויכניע את הגוף לגבי הנשמה

קרא עוד »

ויגבה ליבו בדרכי השם

אורח חיים א – הלכות ברכת השחר הלכה ג –  סעיף ה צריך האדם לידע ולהאמין שנפשו בשרשה היא גדולה ויקרה וגבוה מאוד מאוד ואלפי

קרא עוד »

טהרת המחשבה

אורח חיים א – הלכות תפילין הלכה ו –  סעיף לב כי עיקר הטהרה מפגם הברית הוא ע”י טהרת המחשבה, שכל אדם אפילו אם הוא

קרא עוד »

ענוה פסולה

אורח חיים א – הלכות תפילין הלכה ו –  סעיף כד כשרוצין לזכות לענוה צריך להזהר מאוד מענוה פסולה, כי ודאי צריך האדם עניו בתכלית

קרא עוד »

אריכת אפיים

אורח חיים א – הלכות תפילין הלכה ה –  סעיף ו והכלל שהאדם צריך להתדבק במידותיו של השם יתברך כמבואר בכל הספרים ועל כן צריך

קרא עוד »

בשבילי נברא העולם

אורח חיים א – הלכות תפילין הלכה ד –  סעיף א-ד כי חייב כל אדם לומר בשבילי נברא העולם. ואיך יודעין בין קודם גזר דין

קרא עוד »

השם אורי וישעי

אורח חיים א – הלכות נטילת ידיים – הלכה ב –  סעיף א עיקר כל היסורים שיש לאדם ח”ו הוא רק מחסרון הדעת, כי מי

קרא עוד »

יוסף השם לי בן

אורח חיים א – הלכות השכמת הבוקר הלכה ד –  סעיף טז-יח וזה בחינת מחלוקת השבטים על יוסף הצדיק, כי יוסף הוא בחינת הצדיק שעוסק

קרא עוד »

אור מוסיף והולך

אורח חיים א – הלכות השכמת הבוקר הלכה ד –  סעיף יא כי יש צדיקים שהם גדולים במעלה באמת, אך מעוצם קדושתם אינם יכולים לסבול

קרא עוד »

לחפש ולבקש את הצדיק

אורח חיים א – הלכות השכמת הבוקר הלכה ד –  סעיף א-ז כי צריך כל אדם לבקש ולחפש מאוד מאוד אחר רבי אמיתי הגדול במעלה

קרא עוד »

נקודה טובה

אורח חיים א – הלכות השכמת הבוקר הלכה א –  סעיף א-ב כשהאדם מתחיל לחפש בעצמו ורואה שהוא רחוק מאוד מהשם יתברך והוא מלא חטאים

קרא עוד »

רגע לפני שאתם עוזבים

רוצים לקבל בדואל את העלון החודשי שלנו ללא עלות ?