🕯️️ הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת אהוד יהודה בן ליאורה לוסי ז"ל 🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת יוסף בן פנינה ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת ליאורה לוסי בת דיאמנטינה ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת אברהם בן פנינה ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת מזל בת ויקטוריה ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת רינה בת ויקטוריה ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת יוכבד בת ויקטוריה ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת ברוך בן מסעודה ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת רבקה בת אסתר ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת יחזקאל בן רחל ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת ויקטוריה בת טופחה ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת יהודה בן מרים ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת פנינה בת אסתר ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת ציון בן שרה ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת יעקב בן רוז ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת מזל בת ויקטוריה ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת רינה בת ויקטוריה ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת יוכבד בת ויקטוריה ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת שמעון בן מיסה ז"ל🕯️️
אור הגנוז ברסלב
מפיצי האור של רבי נחמן מברסלב
אור הגנוז ברסלב
מפיצי האור של רבי נחמן מברסלב
אור הגנוז ברסלב
מפיצי האור של רבי נחמן מברסלב
אור הגנוז ברסלב
מפיצי האור של רבי נחמן מברסלב

התכלית הנצחית

ובסתום חכמה תודעני

יורה דעה א – הלכות ריבית ה – סעיף כו וזה שטען דוד המלך, שהתוודה על חטאו בבת שבע “כי פשעי אני אדע וחטאתי נגדי

קרא עוד »

כח מעשיו

וזה בחינת קדושת בית הכנסת, כי עיקר קדושת בית הכנסת נמשך מקדושת ארץ ישראל ששם עיקר עליית התפילה, כמו שנאמר “והתפללו אליך דרך ארצם וכו’”

קרא עוד »

היכלי התמורות

והנה המעשה הנורא של הבן מלך שנחלף בבן השפחה, שאמר רבינו ז”ל אחר שסיפר מעשה זה שהוא כולו פלא ואין להאריך כאן בשבח גדולת המעשיות

קרא עוד »

חבלי משיח

כל נפש מישראל היא התגלות ודעת חדשים להכיר את מי שאמר והיה העולם, כי זה כלל שאין הקב”ה עושה שתי פעמים דבר אחד, כמו שאמר

קרא עוד »

והיתה להשם המלוכה

כי השם יתברך הוא מרומם ומנושא מכל הרוחניות, ועיקר בריאת העולם היה “בגין דישתמודעין ליה” כדי שיכירו אותו ויזכו לדעת השלם, היינו לדעת אותו יתברך,

קרא עוד »

שינוי הנהגת העולמות

כי עיקר העבודה הוא התחדשות, בחינת “וקווי השם יחליפו כח יעלו אבר כנשרים” שצריכים להתחדש בכל יום ממש בבחינת “אשר אנוכי מצווך היום” בכל יום

קרא עוד »

מזג השווה

השם יתברך ברא את כל הבריאה בשביל הניצחון דקדושה, כי זה ידוע שהכל נברא בשביל האדם ועיקר מעלת האדם על הכל, אפילו על המלאכים, היא

קרא עוד »

כותנות אור

כי קודם החטא הושיב השם יתברך את אדם וחוה בגן עדן לעבדה ולשמרה, שיזכה שם להתענג על השם לחזות בנועם השם ולהיכלל באור א”ס ברצוא

קרא עוד »

כח הבחירה

כי כל העבודה של האדם בזה העולם מכונה בשם שליחות, ועיקר הבריאה היתה רק בשביל הבחירה, כי רק בשביל זה ברא השם יתברך את כל

קרא עוד »

כבוד השם

עיקר האדם נברא בשביל להכיר שמו יתברך, שבשביל זה נבראה כל הבריאה כולה מראש ועד סוף למען ספר שמו בכל הארץ, וכמו שאמרו רז”ל “כל

קרא עוד »

לברר האמת

יורה דעה א – הלכות ריבית ה- סעיף ל וזה “וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו, אני השם וארא אל אברהם וכו’ באל שדי, ושמי

קרא עוד »

אחוז בכסא כבודי

חושן ומשפט א- הלכות גביית חוב ה- סעיף יח וזה בחינת “משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים ונביאים מסרוה לאנשי כנסת

קרא עוד »

צדקה ומשפט

חושן ומשפט ב- הלכות מתנה ה- סעיף א כי השם יתברך מנהיג עולמו בצדקה ובמשפט, כמו שנאמר “אוהב צדקה ומשפט” וכתיב “משפט וצדקה ביעקב אתה

קרא עוד »

קרוב אליך הדבר מאוד

יורה דעה א- הלכות הכשר כלים ד- סעיף כד וזה מה שמבואר בדברי האגדה, שבשעת מתן תורה בא השטן לפני הקב”ה ואמר לו היכן התורה?

קרא עוד »

מה אנוש כי תזכרנו

יורה דעה ב- הלכות נדרים ד- סעיף טו כי עיקר היצר הרע נמשך מהשתלשלות קטרוג המלאכים, שקטרגו על בריאת האדם ואמרו להשם יתברך “עתיד למחטי

קרא עוד »

תרי”ג עטין דאורייתא

אורח חיים ג- הלכות תענית ד- סעיף יד וזה מעלת האדם על כל המלאכים, מחמת שהאדם הוא בעולם השפל הזה, במקומות רחוקים כאלה, שצריך בכל

קרא עוד »

ממשלה על מלאכים

חושן ומשפט א- הלכות שלוחין ד- סעיף ה איש הישראלי נברא שיהיה לו ממשלה על המלאכים וזה התכלית והסוף של ישראל, כי באמת השם יתברך

קרא עוד »

רגע לפני שאתם עוזבים

רוצים לקבל בדואל את העלון החודשי שלנו ללא עלות ?